Nerjis Asif Shakir

Nerjis Asif Shakir
The Street Photographer In Waiting

The Street Photographer

The Street Photographer
Nerjis Asif Shakir

Thursday, April 26, 2012

Yahi Hai Right Choice Baby .. Canon