Nerjis Asif Shakir

Nerjis Asif Shakir
Click This Image See Her Latest Picture At Flickr

Nerjis Asif Street Photographer

Nerjis Asif Street Photographer
Bollywoods Most Wanted Photographer

Friday, June 29, 2012

kabhi deewar hilti hai kabhi dar kaamp jaata hai / ali ka naam sunkar ab bhi khyber kaamp jaataa hai